TERMENI & CONDITII GENERALE &
POLITICA DE SECURITATEA DATELOR

INDEX

Capitol A: TERMENI & CONDITII DE VANZARE

1. ABONAMENTE

1.1.    Condiții Generale

1.2.    Încetarea Abonamentului

1.3.    Formular de Înregistrare & Declarație de Sănătate

2. TERMENI & CONDITII GENERALE DE VANZARE

2.1.    Administrator Magazin Online

2.2.    Acceptare Termeni & Condiții

2.3.    Contract Online Valabilitate

2.4.    Preturi, Plăti & Facturare

2.5.    Stoc

2.6.    Garanție

2.7.    Politica de Livrare

3. POLITICA DE ANULARE / RETURNARE PRODUSE

3.1.    Politica de Returnare

3.2.    Drepturile Tale Prevăzute de Lege

3.3.    Drepturi de Anulare

3.4.    Efectele Anularii

3.5.    Model Formular de Anulare / Garanție

3.6.    Ce trebuie sa fac daca primesc un produs incorect?

3.7.    Ce trebuie sa fac daca unul din produse este deteriorat?

3.8.    Cum Raportezi o defecțiune a produsului comandat?

3.9.    Cum pot returna un produs?

3.10.   Îmi veți rambursa costurile poștale / curierat?

3.11.   Reclamații

Capitol B: POLITICA DE CONFIDENTIALITATE YUGEN-AI STUDIO

1. DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

1.1.    Principii

1.2.    Datele Personale

1.3.    Colectarea Datelor Personale

1.4.    Utilizare Datelor Personale

2. UTILIZAREA TEHNOLOGII IT

2.1.    Utilizarea Cookie-urilor

2.2.    Google Analitic

2.3.    Rețele Sociale

2.4.    Emailuri de Marketing & Informare

3. DIVULGARE & PROCESARE DATELOR PERSONALE

3.1.    Divulgarea Datelor Personale

3.2.    Securitatea Procesării

3.3.    Accesul & Rectificarea sau Ștergerea Datelor Personale

3.4.    Responsabilitate

3.5.    Plângeri

4. MODIFICARI POLITICA

4.1.    Modificări ale acestei politici

5. DATELE FIRMEI & DATE DE CONTACT

5.1.    Datele Firmei

5.2.    Datele de Contact

CONTINUT

Capitol A. TERMENI & CONDITII - VANZARE

1. ABONAMENTE

Societatea prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, seria si numărul de C.I., CNP doar pentru îndeplinirea de obligații legale, data si locul nașterii, sexul, adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail precum si fotografia (imaginea) Membrului, aceasta din urma fiind necesara pentru identificarea membrului cu ocazia accesului in Yugen-Ai Studio. In calitate de beneficiari ai Abonamentului Yugen-Ai Studio aveți obligația de a furniza Yugen-Ai Studio datele cu caracter personal menționate mai sus in vederea producerii de efecte a Abonamentului. Refuzul de a furniza aceste date va determina imposibilitatea încheierii Abonamentului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Întrebări legate de datele personale pot fi trimise către DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro.

Totodată, prin semnarea Abonamentului confirmați faptul ca ați fost informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care urmează sa fie colectate, prelucrate, utilizate si stocate si ca sunteți de acord ca aceste date sa fie prelucrate in conformitate cu prezentul. Datele cu caracter personal susmenționate vor fi procesate timp de doi (2) ani după incitatoarea prezentului contract, iar documentele aferente vor fi arhivate pe durata impusa de normele financiar-contabile.

Sunt de acord ca Yugen-Ai Studio sa procedeze la efectuarea de comunicări comerciale prin posta electronica in mod direct si/sau prin împuterniciții si/sau partenerii contractuali ai Yugen-Ai Studio, in vederea participării la campaniile promoționale derulate de către Yugen-Ai Studio, in calitate de organizator, precum si in scop de marketing si publicitate, dezabonarea putând fi trimise către DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

In cazul Abonamentele încheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale Yugen-Ai Studio, Beneficiarul are dreptul de a se retrage in termen de 14 zile de la data încheierii acestora, in condițiile prevăzute de legislația privind protecția consumatorului.

Orice informație de interes pentru Membrii va fi comunicata in timp util acestora, inclusiv prin, dar fără a se limita la, unul din următoarele mijloace: (i) prin afișare pe pagina de internet www.yugen-ai.ro, (ii) prin afișare pe pagina de Facebook Yugen-Ai Studio, (iii) e-mail sau (iv) prin afișare in incinta centrelor Yugen-Ai Studio.

1.1. CONDITII GENERALE

Abonamentul este nominal si nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terțe persoane.

Accesul in incinta centrelor Yugen-Ai Studio se poate face numai in baza Cardului de Membru.

Abonamentul este valabil încheiat si cardul este emis după plata prețului si după semnarea tuturor documentelor necesare si numai daca documentul de identitate (C.I. sau pașaport) al Membrului a fost verificat de către un reprezentant al clubului, care a constatat corectitudinea datelor furnizate, si numai daca a fost realizata o fotografie electronica a Membrului. In cazul in care datele din documentul de identitate nu coincid cu cele furnizate, Abonamentul va produce efecte numai după ce datele vor fi modificate pentru a coincide.

In situația in care prezentul Abonament a fost încheiat ca urmare a unui Acord de intermediere (“Acordul de intermediere”) încheiat intre Yugen-Ai Studio si entitatea la care Membrul sau Partenerul sau (așa cum este definit in cuprinsul Acordului de Intermediere) acestuia este angajat sau colaborator (in continuare “Angajatorul”), valabilitatea prezentului este condiționata de calitatea Membrului sau a Partenerului acestuia de angajat/colaborator al Angajatorului, iar durata sa nu poate depăși durata Acordului de intermediare.

Furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi suspendata pe perioadele pentru care nu este efectuata plata aferenta, urmând a fi reluata ulterior efectuării plații. De asemenea, fără a fi afectata oricare alta prevedere din Contract, in cazul in care datele Membrului sau ale Partenerului acestuia nu sunt corecte, Membrul înțelege ca Yugen-Ai Studio are dreptul sa suspende furnizarea serviciilor către Membru, inclusiv către Partenerul acestuia, in orice moment, fără ca nicio despăgubire, cost si/sau oricare alta răspundere sa fie in sarcina Yugen-Ai Studio, pana când aceste date sunt actualizate.

Sumele plătite de către Membri sau de către o terța parte cu titlu de preț al Abonamentului revin Yugen-Ai Studio si nu se restituie indiferent daca Membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate in Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. In situația in care plata este efectuata pe seama Membrului de către o terța parte, aceasta nu devine parte la contract si nu poate cere de la Yugen-Ai Studio restituirea plații in nicio situație si nici nu poate exercita împotriva Yugen-Ai Studio vreun drept rezultând din sau in legătura cu prezentul Abonament. De asemenea, riscul anularii unei astfel de plăti va fi suportat de către Membru.

Yugen-Ai Studio poate furniza următoarele tipuri de acces la servicii: Abonamente Complete, Abonamente pe baza de Intrare, Abonamente Zilnice, Abonamente Periodice.

Abonamentul permite accesul Membrului in sălile de antrenament, utilizarea echipamentului aflat in dotarea centrelor Yugen-Ai Studio precum si participarea la cursurile organizate de către Yugen-Ai Studio, efectuate de către antrenori specializați, in funcție de tipul de Abonament ales, precum si acces la vestiar.

Abonamentul nu include costul asistării dedicate a Membrului de către un antrenor personal.

Doar Membrii cu Abonament Lunar Complet pot beneficia de suspendarea Abonamentului, la cerere sau pentru motive medicale.

Yugen-Ai Studio nu va fi responsabila pentru eventualele accidentari sau vătămări de orice natura suferite de copiii minori ai Membrilor in interiorul centrelor de sănătate Yugen-Ai Studio.

Yugen-Ai Studio, agenții, si angajații săi, nu vor răspunde pentru obiectele personale ale Membrilor, invitaților sau copiilor acestora, care sunt deteriorate, pierdute sau furate. Membrul declara si garantează ca toate exercițiile, tratamentele si utilizarea tuturor facilitaților Yugen-Ai Studio, vor fi pe riscul Membrului, ca acesta are o stare de sănătate buna si ca este capabil din punct de vedere fizic sa efectueze oricare si toate exercițiile fizice si tratamentele furnizate de Yugen-Ai Studio si ca Yugen-Ai Studio si/sau orice societăți afiliate si/sau agenții si angajații/colaboratorii respectivi ai acestora nu sunt răspunzători fata de Membru si/sau proprietatea acestuia pentru niciun fel de pretenții, cereri, acțiuni sau cauze de acțiuni, de orice natura, care rezulta din sau in legătura cu utilizarea oricărora dintre serviciile si/sau facilitățile Yugen-Ai Studio si ale oricăror societăți afiliate, iar prin prezenta Membrul exonerează si eliberează in mod expres si pentru totdeauna Yugen-Ai Studio si orice societăți afiliate si agenții si angajații respectivi ai acestora, de orice fel de pretenții, cereri, vătămări, daune, acțiuni rezultând din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vătămarea sau decesul cauzat de accidentari sau de fapta unui alt Membru ori invitat.

In caz de accident, Membrul convine ca va fi examinat pe propria cheltuiala de un medic care va trimite un raport scris atât Membrului cat si Yugen-Ai Studio. Membrul declara ca i-au fost aduse la cunoștința riscurile de accidentare si se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumandu-si responsabilitatea pentru eventualele urmări in ceea ce privește sănătatea sa si a invitaților săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vatămă ca urmare a activităților desfășurate in incinta Yugen-Ai Studio

1.2. ÎNCETAREA ABONAMENTULUI:

Prezentul Abonament încetează in una dintre următoarele situații: (a) prin acordul parților; (b) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) in cazul apariției unui eveniment de Forța Majora; (d) in cazul decesului Membrului; (e) prin efectul legii sau in cazul unei hotărâri judecătorești definitive si (e) prin rezilierea Abonamentului de către Yugen-Ai Studio, conform prevederilor din prezentul Contract.

In cazul încălcării de către Membru a obligațiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului Abonament, Yugen-Ai Studio va avea dreptul de a rezilia Abonamentul, fără intervenția instanței de judecata si fără nicio alta formalitate prealabila (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, Yugen-Ai Studio este îndreptățita sa solicite daune-interese Membrului, in vederea acoperirii, in integralitate, a prejudiciului suferit.

Prin semnarea Abonamentului, Membrii sunt de acord cu privire la cesionarea de către Yugen-Ai Studio a Abonamentului către orice terț, Yugen-Ai Studio urmând a transmite Membrilor o notificare in acest sens.

In situația in care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Abonament este sau va fi calificata drept nula, ilegala sau nevalida, conform legislației in vigoare, toate celelalte condiții si prevederi ale prezentului Abonament vor rămâne in vigoare.

Membrul a luat la cunoștința si înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul contract si își asuma riscul de eroare in acest sens, conform art. 1209 din Codul Civil. Membrul declara faptul ca înțelege cauza prezentului contract, fiind in deplina cunoștința a elementelor esențiale privitoare la (i) limitarea răspunderii Yugen-Ai Studio (ii) dreptul Yugen-Ai Studio de a denunța unilateral contractul sau de a dispune suspendarea acestuia (iii) dreptul de a suspenda executarea obligațiilor conform prevederilor Articolelor (3) si (5), Secțiunea I din prezentul. Membrul își asuma pe deplin răspunderea cu privire la acestea, pe care le considera echitabile.

In cazul apariției unui caz fortuit sau a unui caz de forța majora Yugen-Ai Studio nu va fi considerata responsabila pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toata durata in care Cazul Fortuit sau Forța Majora acționează. De asemenea, Yugen-Ai Studio nu răspunde pentru fapta oricărui terț străin de prezentul Contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore.

Pârțile recunosc in mod expres faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului Contract au fost citite înainte de semnarea acestuia si convin sa acționeze in mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabila a oricărui diferend. In cazul in care pârțile nu vor reuși sa soluționeze pe cale amiabila diferendul născut intre acestea, se vor adresa in acest sens instanțelor judecătorești competente din Brașov.

1.3. Formular Înregistrare & Declarație de Sănătate


Cod Client:__________

Va rugam sa completați următorul chestionar referitor la istoricul problemelor dumneavoastră de sănătate pentru a putea fi întocmit un antrenament adecvat. Antrenorul dumneavoastră trebuie sa aibă informații complete privind condiția dumneavoastră fizica. Va rugam sa răspundeți la următoarele întrebări. Toate informațiile sunt confidențiale.

Subsemnatul ………………………………………………., cetățean român, născut la data de …………….. în Mun. ………., identificat cu C.I., seria: ……….. nr. …….. eliberat de S.P.C.L.E.P. …….. la data de ……………………., având C.N.P. ……………………………………… domiciliat în ………………….., str. ……………………………, nr. …., bl. ….., sc. ……, ap. ……., jud. ……………, cont bancar nr. ………………………., deschis la Banca …………………………… Telefon: ……………………………, Adresa de Email: ………………………………………………………… în calitate de BENEFICIAR,  declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal român, următoarele:

Nu sunt înregistrat în evidențele medicale cu afecțiuni medicale care sunt incompatibile cu desfășurarea activității de yoga și nu sufăr de boli cronice. Sunt apt din punct de vedere medical să desfășor activități care să implice efortul fizic.

Cunosc faptul că în momentul înscrierii la curs voi prezenta adeverință medicală care va atesta faptul că sunt apt din punct de vedere clinic medical.

Totodată declar pe propria răspundere prin semnarea acestei declarații de faptul că activitatea de yoga prestată se va face exclusiv pe răspunderea subsemnatului, prestatorul fiind exonerat în acest sens de orice răspundere.

Îmi voi asuma și voi respecta drepturile și obligațiile ce decurg din practicarea cursurilor de yoga și nu voi  interveni în niciun mod și a nu influența în mod negativ pregătirea profesională și instruirea  celorlalți cursanți, sau de a perturba buna desfășurare și organizare a cursurilor de yoga.

Am primit la data înscrierii o cartela de interfon pentru acces in clădire. Înțeleg ca odată ce se încheie perioada de abonament am obligația de a înapoia cartela de interfon in termen de 30 zile de la expirarea abonamentului

Suferiți de vreo afecțiune din cele de mai jos?                                                Da     Nu               Explicații

Probleme cardiace                                                                                                                             ______________________________

Tensiune ridicata                                                                                                                                ______________________________

Fumați – De cat timp?                                                                                                                        ______________________________

Diabet                                                                                                                                                 ______________________________

Artrita                                                                                                                                                  ______________________________

Probleme respiratorii                                                                                                                          ______________________________

Alergii                                                                                                                                                 ______________________________

Astme                                                                                                                                                 ______________________________

Consumați Cofeina Regulat?                                                                                                              ______________________________

Luați Medicamente?                                                                                                                           ______________________________

Aveți vreo boala recenta sau
o rana care încă va afectează?                                                                                                          ______________________________

Operații in ultimele 12 luni
(gat, Spate, umăr, Cot,
genunchi sau Glezna)?                                                                                                                      ______________________________

 

Semnătura Declarant,                                                   Data Semnării,    

___________________                                                  ______________                                                                                       

 

2. TERMENI & CONDITII GENERALE DE VANZARE (TCGV)

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii prin intermediul acestui magazin online, va rugam sa citiți cu atenție Termenii si Condițiile. Aceste prevederi se completează si cu legea 365/2002 privind comerțul electronic republicata si modificata si cu OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

2.1. ADMINISTRATOR MAGAZIN ONLINE

Site-ul www.yugen-ai.ro este administrat de către S.C. YOGA TEAM S.R.L. cu sediul in localitatea BRASOV, str. B-dul 15 Noiembrie Nr. 50B, Sc. A, Apt. 9, cod poștal 500096, județul BRASOV, Romania, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/54/2017, Cod de Identificare Fiscala 36917102, Tel. 0723.672.227, email: contact@yugen-ai.ro .

2.2. ACCEPTARE TERMENI & CONDITII

Administratorul va oferă accesul in magazinul online si utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni si condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, dumneavoastră sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiții. Administratorul își rezerva dreptul de a completa sau modifica orice informație din magazinul virtual fără a anunța in prealabil utilizatorii site-ului.

2.3. CONTRACT ONLINE VALABILITATE

 • Odată cu lansarea comenzii de pe magazinul online Yugen-Ai Studio, cumpărătorul accepta comunicarea prin e-mail sau telefon prin care administratorul își derulează activitatea.
 • Prezentul contract la distanta intra in vigoare in momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).
 • TCGV magazinului online Yugen-Ai Studio stau la baza contractului astfel perfectat.
 • Administratorul nu considera sub nici o forma o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.
 • Cumpărătorul devine proprietarul mărfii după confirmarea plații, in cazul plații prin OP sau card respectiv după efectuarea plații si semnarea documentelor de transport in cazul livrării prin curier cu plata ramburs.

2.4. PRETURI, PLATI & FACTURARE

 • Preturile sunt afișate pe pagina dedicata fiecărui produs nu includ cheltuielile de livrare decât daca este specificat in mod expres acest aspect sau se oferă ca si bonus pentru comenzile mari. In cazul in care prețul nu este afișat, veți avea posibilitatea de a cere o oferta iar un operator va va comunica prețul in cel mai scurt timp posibil.
 • Prețul produsului comandat este cel comunicat la data plasării comenzii.
 • Prețul imprimat pe factura este același cu cel transmis de operatori in momentul confirmării comenzii.
 • Prețul produselor din magazinul online Yugen-Ai poate fi diferit de cel din magazinele fizice.
 • Modalitățile de plata sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii [CASH, CARD CREDIT SI VIRAMENT BANCAR]
 • Pe baza informațiilor deținute de Yugen-Ai Studio si a celor furnizate de cumpărător va fi emisa o factura pentru bunurile livrate. Totodată, coletul va fi însoțit de documentația prevăzută de lege pentru produsul /produsele comandat(e), după caz: certificat/declarație de conformitate, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.

2.5. STOC

Produsele sunt NU disponibile in stoc in Romania. Administratorul nu poate garanta disponibilitatea produselor postate. Clienții sunt informați corect, conform termenilor si condițiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrării. Rareori, pot apărea erori de comunicare in acest sens.

2.6. GARANTIE

S.C. YOGA TEAM S.R.L. garantează ca produsele livrate sunt originale, sigilate (în forma în care provin de la parteneri) si însoțite de factura fiscala, chitanța (eliberata de administrator sau firma de curierat) si după caz certificat de garanție (pentru produsele care necesita garanție).

Produselor comercializate le este garantata calitatea în condițiile respectării prescripțiilor de depozitare si transport.

Pentru orice reclamație sau sesizare va rugam sa ne contactați la adresa de email garantie@yugen-ai.ro .

2.7. POLITICA DE LIVRARE

2.7.1. PRODUSE GENERAL

Comenzile sunt livrate de la depozitul nostru din Brașov și ajung la destinație în interval de 1-3 zile lucrătoare de la înregistrarea comenzii.

2.7.2. PRODUSE MANDUKA

Comenzile de la partenerul nostru MANDUKA au un regim special deoarece produsele sunt comandate direct la partener si NU SUNT PE STOC-UL NOSTRU, astfel comanda inițiala durează intre 7-10 zile lucrătoare sa ajungă la depozitul nostru din Brașov.

In etapa a doua produsele vor fi livrate prin curier URGEN-CARGUS la adresa furnizata de client, ele vor ajunge in interval de 1-2 zile lucrătoare de la data intrări in depozit.

2.7.3. LIVRARE NATIONALA

Toate comenzile înregistrate în sistemul nostru înainte de ora 14:00 sunt expediate a doua zi și ajung la destinație în următoarea zi lucrătoare. Comenzile înregistrate după ora 14:00 ajung la destinație în interval de 3 zile lucrătoare. Timpul de livrare poate varia în funcție de volumul de comenzi înregistrate.

La finalizarea comenzii, pe site-ul nostru aveți posibilitatea să alegeți ziua în care preferați să se facă livrarea. Puteți să alegeți o dată dintr-un interval de până la 7 zile lucrătoare de la data la care a fost înregistrată comanda, cu mențiunea că această opțiune poate fi dezactivată în anumite perioade.

2.7.4. COSTURI & METODE DE TRANSPORT

Produsele sunt livrate prin URGENT-CARGUS.

Pentru comenzile de până la 200 RON, transportul pe teritoriul României costul variază si se stabilește pe baza la greutatea produselor comandate, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

Comenzile care depășesc 600 RON beneficiază de transport gratuit (pe teritoriul României).

Datorită faptului că livrarea se face printr-un agent terț, nu putem garanta calitatea serviciului. Însă, pentru orice problemă privind procesul de livrare, nu ezitați să ne contactați.

3. POLITICA DE ANULARE RETURNARE – PRODUSE

3.1. POLITICA DE RETURNARE

Politica de Returnare face parte din și se va citi în coroborare cu Termenii și Condițiile de Vânzare. Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de Returnare în orice moment. Această Politică de Returnare a fost actualizată la 25/05/2018.

Este important ca atunci când intri în posesia comenzii sau produselor să le verifici cât mai curând posibil și întotdeauna înainte de utilizare. Dacă apar orice fel de probleme sau erori acestea trebuie raportate imediat pentru a le putea investiga.

Înainte de a iniția returnarea comenzii sau a vreunui articol, va trebui să contactezi echipa noastră de servicii clienți pentru a obține un număr de autorizare a returnării. Fără acest număr, procesul de returnare poate fi întârziat.

3.2. DREPTURILE TALE PREVĂZUTE DE LEGE

Politica de Returnare a companiei nu afectează drepturile tale prevăzute de lege.

3.3. DREPTUL DE ANULARE

Ai dreptul de a anula acest contract în termen de 14 zile, fără să fi nevoit să ne dai un motiv.

Perioada de anulare expiră după 14 zile de la data achiziționării sau de când un terț indicat de tine, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a bunurilor.

Pentru a-ți exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informezi în legătură cu decizia ta de anulare a acestui contract, prin intermediul unei declarații clare (de exemplu prin selectarea opțiunii corespunzătoare în contul tău sau prin intermediul unei scrisori trimise prin poștă). Poți folosi modelul formularului de returnare de mai jos, însă nu este obligatoriu.

Te rugăm să te asiguri că produsele pe care le returnezi nu sunt deschise și se află în ambalajul original; Produsele nedorite trebuie să fie în stare perfectă, cu toate sigiliile intacte.

3.4. EFECTELE ANULĂRII

Dacă anulezi acest contract, îți vom rambursa toate sumele plătite, inclusiv costul livrării (cu excepția costurilor suplimentare ce derivă din selectarea unui tip de livrare, altul decât cel mai ieftin serviciu de livrare standard oferit de către noi).

Este posibil să reținem o anumită sumă de bani din suma de rambursat, pentru scăderea valorii oricăror bunuri furnizate, în cazul în care scăderea valorii acestora este rezultatul manevrării inutile de către client.

Rambursarea va fi operată fără niciun fel de întârzieri și nu mai târziu de:

 • 14 zile de la primirea bunurilor returnate de către tine; sau
 • (dacă este cazul) 14 zile de la data furnizării de către tine a dovezii returnării bunurilor; sau
 • dacă nu au furnizate bunuri, în 14 zile de la data la care suntem informați în legătură cu decizia ta de anulare a contractului.

Rambursarea va fi efectuată prin intermediul aceleiași modalități de plată utilizate de către tine pentru finalizarea tranzacției inițiale, dacă nu ai solicitat expres utilizarea unei alte modalități. În oricare dintre cazuri, nu va trebui să plătești niciun fel de taxe ca rezultat al rambursării. Vei suporta însă costurile directe asociate returnării bunurilor.

3.5. MODEL DE FORMULAR DE ANULARE / GARANTIE

Informații Produs:

 • Tip de Produs;
 • Culoare;
 • Date de Achiziție Distribuitor;
 • Data Achiziție Client: (o copie după factura este necesara)
 • Descriere Problemei:

Pentru Cereri legate de Saltele Yoga;

 • Ce fel de Yoga Practici?
 • Cat de des practici Yoga?
 • Unde depozitezi Salteaua Yoga?
 • Cum ai curățat salteaua pana acum?

Adaugă o poza (imagine) prin care putem evalua cererea de Garanție, Pentru cereri legate de saltele Yoga. Include in imagine coltul in care apare logo-ul MANDUKA si ca apare in imagine in mod vizibil si clar. Vom evalua cererea in cel mai scurt timp posibil si iți vom oferi o nota de creditare in caz ca cererea ta a fost acceptata. Iți aducem la cunoștința ca noi (Manduka & Yugen-Ai Studio) nu cerem trimiterea articolului înapoi ci o poza / imagine este îndeajuns.

3.6. CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ PRIMESC UN PRODUS INCORECT?

Avem standarde înalte atunci când vine vorba despre ambalarea produselor, însă din când în când se mai produc și erori. Ne cerem scuze dacă ai primit un produs incorect. Ca parte a angajamentului nostru față de clienți, vom face tot posibilul să soluționăm această problemă cât mai repede, simplu și fără bătăi de cap pentru tine.

Vom analiza fiecare caz de returnare în mod individual; în unele cazuri este posibil să avem nevoie de mai multe informații, precum fotografii care să ne permită să luăm cele mai bune decizii și măsuri. Obiectivul nostru este acela de a-ți oferi o soluție în cel mai scurt timp posibil.

3.7. CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ UNUL DINTRE PRODUSE ESTE DETERIORAT?

Deși avem grijă să prevenim orice deteriorare a produselor tale în timpul transportului, este posibil să apară diferite probleme. Ne cerem scuze dacă ai primit un produs deteriorat.

Te rugam să nu refuzi livrarea comenzii, ci să accepți produsele și să ne contactezi imediat. Refuzarea comenzii poate duce la întârzierea returnării coletului.

Ne poți contacta prin intermediul contului tău, folosind centrul nostru de mesaje online. Te rugam să atașezi fotografii ale produselor deteriorate la mesaj. Un membru al echipei noastre va analiza detaliile și îți va oferi cea mai bună modalitate de soluționare a problemei.

3.8. CUM RAPORTEZ O DEFECȚIUNE A PRODUSULUI COMANDAT?

Ne cerem scuze dacă consideri că produsul tău are o defecțiune. Noi luăm în serios toate nemulțumirile legate de calitatea produselor noastre și vom investiga în detaliu defecțiunea raportata.

Pentru a face acest lucru, te rugam să completezi formularul de Reclamații pe care li găsești aici. Te rugăm să ne dai detaliile defecțiunii și să atașezi fotografii relevante la mesajul tău.

3.9. CUM POT RETURNA UN PRODUS?

Te rugăm să iei legătura cu echipa noastră de Servicii Clienți pentru returnarea unui produs.

Trebuie sa știm numărul comenzii tale, produsul pe care dorești să-l returnezi și motivul pentru returnarea acestuia. În momentul primirii acestor detalii îți vom da un număr unic de autorizare a returnării, precum și informațiile necesare aferente procesului de returnare.

Te rugăm să ambalezi produsul în mod corespunzător și să incluzi formularul de retur în pachet.

Te rugăm să soliciți o confirmare de expediere din partea oficiului poștal, atunci când ne trimiți produsul. Obținerea unei confirmări de expediere nu costă nimic, iar fără aceasta este posibil să nu putem procesa rambursarea sau înlocuirea produsului tău, în eventualitatea puțin probabilă a pierderii acestuia pe traseu.

Dacă soliciți înlocuirea unui produs iar acesta nu mai este disponibil, vom procesa rambursarea în contul utilizat pentru achiziționarea inițială a produsului.

Orice produs pe care l-ai acceptat și returnat ulterior este responsabilitatea ta, până când acesta ajunge în magazia noastră. Așadar, asigură-te că returnezi produsul prin intermediul unui serviciu de livrare care oferă asigurare pentru bunurile expediate, în funcție de valoarea acestora.

3.10. ÎMI VEȚI RAMBURSA COSTURILE POȘTALE?

În cazul în care returnarea este necesară în urma unei erori din partea noastră, ne face plăcere să-ți rambursăm costurile aferente returnării. De exemplu:

 • Dacă îți trimitem produsul greșit
 • Dacă produsul este deteriorat sau defect
 • Dacă returnezi un substitut pe care nu dorești să-l păstrezi

Nu vom rambursa costurile de expediere pentru produsele pe care nu le mai dorești sau de care nu mai ai nevoie. Aceste costuri vor fi suportate de către tine. De asemenea, îți recomandăm să folosești un serviciu de curierat care oferă asigurare pentru bunurile expediate, în funcție de valoarea acestora.

Nu vom rambursa costurile de expediere pentru produsele returnate din cauza unui defect sau deteriorării, în cazul în care aceste cauze nu sunt identificate în procesul de testare. Costurile aferente expedierii produsului înapoi către tine vor depinde de produs și îți vor fi comunicate în momentul finalizării procesului de testare.

3.11. RECLAMAȚII

Dacă nu ești mulțumit de modul în care am gestionat procesul de returnare, înlocuire sau remediere a unui produs, te rugăm să ne aduci la cunoștință acest lucru. Am dori să rezolvăm această problemă pentru tine. Te rugam să contactezi reprezentanții departamentului nostru de Servicii Clienți prin email la garantie@yugen-ai.ro

Capitol B. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE YUGEN-AI STUDIO

1. DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Yugen-Ai Studio consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică firmei mamă a Yugen-Ai Studio S.C. Yoga Team S.R.L. Pentru scopul acestei declarații termenul Yugen-Ai Studio se referă la aceasta societate comerciala.

Yugen-Ai Studio procesează și stochează date cu caracter personal în SUA & UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale Yugen-Ai Studio. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a Yugen-Ai Studio, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

Yugen-Ai Studio trebuie considerat ca și controlor al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate online.

1.1. PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în Yugen-Ai Studio se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

1.2. DATELE PERSONALE

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

1.3. COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Yugen-Ai Studio să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Colectăm în primul rând date personale cum ar fi numele & prenumele, data si locul de naștere, serie si număr C.I., cod numeric personal, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon; Mai mult colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

1.4. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Yugen-Ai Studio, filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

2. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI IT

2.1 UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Website-ul Yugen-Ai Studio și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului,
dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

2.2. GOOGLE ANALYTICS

Website-ul noastru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. A Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE și/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. A Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google

2.3. RETELE SOCIALE

Pe unele dintre Website-urile noastre, terțe pârți care furnizează aplicații prin intermediul acestor  Website-uri pot plasa propriile lor fișiere de tip cookie în vederea monitorizării performanței aplicațiilor lor sau pentru a-și personaliza aceste aplicații pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiți un articol utilizând un buton de distribuire în rețelele de socializare (e.g., Facebook or Twitter) disponibil pe un Website, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele locuri poate de asemenea să existe conținut integrat („embedded”), de exemplu conținut video al unor terțe pârți precum YouTube, și, în acest caz, acești terți pot să-și plaseze la rândul lor propriile fișiere de tip cookie.

2.4. E-MAILURI DE MARKETING & INFORMARE

Yugen-Ai Studio are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la date.personale@yugen-ai.ro . O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

3. DIVULGAREA & PROCESAREA DATELOR PERSONALE

3.1. DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare. Furnizorilor de servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra serviciile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO, Harry Werczberger, la adresa de e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

În anumite situații Yugen-Ai Studio este nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a guvernului.

3.2. SECURITATEA PROCESARII

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

3.3. ACCESUL SI RECTIFICAREA SAU STERGEREA DATELOR PERSONALE

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care Yugen-Ai Studio intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm contactați DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

3.4. RESPONSABILITATE

Yugen-Ai Studio este responsabila și va fi capabil să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. Yugen-Ai Studio va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a Yugen-Ai Studio. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

3.5. PLANGERI

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Yugen-Ai Studio nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la DPO, Harry Werczberger, e-mail: date.personale@yugen-ai.ro

4. MODIFICARI POLITICA

4.1. MODIFICARI ALE ACESTEI POLITICI

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în Yugen-Ai Studio. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

5. DATELE FIRMEI & DATE DE CONTACT

5.1. DATELE FIRMEI

S.C. YOGA TEAM S.R.L.

CUI: 36917102

Nr. Registru: J08/54/2017

SEDIU

B-dul 15 Noiembrie Nr. 50B, Sc. A, Ap. 9
Brașov

PUNCT DE LUCRU

B-dul Mihail Kogălniceanu Nr. 17, Bl. C4, Et. 3, Birou 7
Brașov

5.2. CONTACT

E-mail: contact@yugen-ai.ro

Număr telefon: +40 (0)723 672 227